CPR – NEN 8012

MEEST GELEZEN ARTIKELEN

Nieuws1010-September 2020-1
TOEPASSING BRANDCLASSIFICATIE KABELS ONDUIDELIJK
In Nieuws1010 juli 2020-1 en juli 2020-2 en voorgaande uitgaven heeft MEER1010 met betrekking tot de brandclassificatie van elektrische leidingen de nodige aandacht besteed aan de norm NEN 8012 en het Bouwbesluit. Ook voor NEN-consultant Goffe Schat is het klip en klaar dat hierover door marktpartijen en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) duidelijkheid had moeten worden verschaft.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juli 2020-2
NEN 8012 NU OOK VOLGENS NEN FOUT

Door publicatie van het wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020” van juni 2020 erkent ook NEN, de uitgever van NEN 8012, dat door toepassing van NEN 8012 niet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juli 2020-1
NEN 8012 GESCHRAPT UIT NEN 1010

Via een aanvullingsblad bij NEN 1010:2015+C2:2016 zijn per 27 mei 2020 alle verwijzingen in NEN 1010 naar NEN 8012:2015 komen te vervallen. MEER1010 vindt dat dit veel eerder had moeten gebeuren. Sterker nog MEER1010 is van mening dat NEN 8012:2015, die op veel onderdelen in conflict is met het Bouwbesluit 2012, nooit gepubliceerd had mogen worden.
>> Lees meer

Nieuws1010-April 2020-1
HET GEWIJZIGDE BOUWBESLUIT 2012
STAAT
Dca-s3 KABELS TOE
In Technoscoop Jaargang 68 van April 2020, uitgegeven door Technische Unie, schrijft DRAKA het volgende:
“Draka garandeert dat zij vanaf 1 juli 2020 haar hele range Dca-s2 kabels via de groothandel uit voorraad kan leveren.
Op die datum wordt de wijziging van het Bouwbesluit 2012 getekend en gelden er strengere brandveiligheidseisen voor kabels.
De huidige s3-rookclassificatie voor kabels in CPR-klasse Dca verandert dan in s2.”

Over de juistheid en de volledigheid van de door DRAKA in het artikel gegeven informatie heeft Jan van der Meer van MEER1010 zijn twijfels.
>> Lees meer

Nieuws1010-Maart 2020-1
HET VOORSCHRIJVEN VAN NEN 8012 MAAKT CIRCULAIR INSTALLEREN VRIJWEL ONMOGELIJK
Door bij verbouw en renovatie bestaande elektrische bekabeling in gebouwen te hergebruiken kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de overheidsambitie om tot 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen. Ware het niet dat ……….
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2020-1
VOLGENS DE WEBSITE VAN NEN SPEELT NEN 8012
VAAK GEEN ROL

Elektrische leidingen die blijvend worden aangebracht in bouwwerken moeten, als die worden aangemerkt als constructieonderdeel, ook aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit voldoen. Voor de keuze van de “juiste” brandklasse voor elektrische leidingen is NEN 8012:2015 opgesteld.
Op de website van NEN is over de rol van NEN 8012:2015 het navolgende te lezen:
“Er bestaat veel verwarring in de markt over de rol die NEN 8012 hierin speelt.
Die rol is er namelijk vaak niet.”

>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-4
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (4)
Op de website van HENK & FRED is onder het tabblad “Nieuws” het artikel “Wijziging brandveiligheidseisen” geplaatst. Aan het einde van dit document vindt u aangehecht het betreffende artikel (https://henkenfred.nl/wijziging-brandveiligheidseisen). Over de juistheid van de inhoud van dit artikel heeft Jan van der Meer van MEER1010 zijn twijfels.
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-3
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (3)
Door Anoek van der Knaap is op 15 oktober 2019 op de website van Isolectra, die evenals TKF een dochter van de TKH Groep is, een artikel geplaatst. In het artikel met de tekst “Welke invloed heeft de CPR wijziging per 1 januari 2020 op stekerbare installaties?” wordt uitgelegd wat de invloed van een vermeende wijziging van de CPR op de toepassing van stekerbare installaties zou hebben.
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-2
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (2)
Technoscoop Jaargang 67 van November 2019, uitgegeven door Technische Unie, opent op pagina 35 met grote letters “EU verplicht aanpassing Bouwbesluit 2012” en “Rookclassificatie voor Dca kabels wijzigt naar s2”
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-1
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (1)
Nu de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit 2012 door het ministerie van BZK is aangekondigd grijpen de kabelindustrie en de media massaal hun kans om, wederom de markt over het brandgedrag van elektrische leidingen te informeren.
Ook Mag1010, dat wordt uitgegeven door NEN, heeft in een artikel in de uitgave van 07/2019 hieraan aandacht besteed. 
>> Lees meer

Nieuws1010-Augustus 2019
HET NEDERLANDS KABELINSTITUUT  NEEMT DE LEIDING
Eenduidige kennisoverdracht binnen de kabelwereld is cruciaal.
De leden van het Nederlands Kabelinstituut (NLKi) vinden dat eenduidige kennisoverdracht binnen de kabelwereld van cruciaal belang is. Daarom kiezen zij voor het bepalen van de juiste brand- en rookklassen van elektrische leidingen het Bouwbesluit 2012 als “de norm”.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juli 2019
NEN 8012 KRIJGT “CONCURRENTIE” VAN HET
BOUWBESLUIT 2012

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is voornemens om het Bouwbesluit 2012 op een aantal onderdelen te wijzigingen.
Een van de inhoudelijke wijzigen betreft de classificering van de brand- en rookklasse voor elektrische leidingen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juni 2019
NEN 8012 IS IN STRIJD MET HET BOUWBESLUIT EN MOET WORDEN INGETROKKEN
Leidingen waarvan de brand- en rookklasse voor bepaalde gebruiksfuncties met behulp van NEN 8012 zijn gekozen voldoen in veel situaties niet aan de daarvoor geldende minimumeisen uit het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier om minimumeisen voor het beperken van brand- en rookontwikkeling. Jan van der Meer, van Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V., is daarom van mening dat NEN 8012 moet worden ingetrokken en dat alle verwijzingen vanuit NEN 1010 naar NEN 8012 moeten komen te vervallen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Februari 2019
EUROPESE BRAND- EN ROOKKLASSEN VOOR KABELS IN 
HET BOUWBESLUIT 2012
Op 1 februari 2019 is op de website van de Rijksoverheid, het Rapport “Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012” van Sira Consulting gepubliceerd.

In dit rapport worden de regeldrukeffecten van voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder brandveiligheidseisen voor elektrische leidingen beschreven.
>> Lees meer

Nieuws1010-November 2018

Voorblad Logo KKJZDE UITGAVE “KABELS KIES JE ZO”
De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL), NEN 1010:2015+C2:2016 en NEN 8012: 2015.
Via de link >> Kabels kies je zo kunt u een uitgebreide inhoudsopgave raadplegen.
Ga voor het bestellen van de uitgave “Kabels kies je zo” naar www.kabelskiesjezo.nl 

Nieuws1010-April 2018-2
CPRcaNEN 8012 VERSUS BOUWBESLUIT 2012
In deze uitgave van Nieuws1010 worden de brand- en rookklassen van elektrische leidingen die met behulp van NEN 8012 en selectietools van fabrikanten zijn geselecteerd vergeleken met de betreffende eisen uit het Bouwbesluit 2012.
>> Lees meer

TVVL MAGAZINE nr. 03 april 2018
CPRcaTVVL BIEDT BRANCHE DUIDELIJKHEID OVER CPR
Kabels in permanente elektrotechnische installaties van gebouwen moeten sinds 1 juli 2017 zijn voorzien van een CE-markering. Deze dient tevens vergezeld te gaan van een prestatieverklaring (DoP), waarin de desbetreffende brandclassificatie is opgenomen. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en fabrikanten verschillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass duidelijkheid geven.
>> Lees meer

Nieuws1010-April 2018-1
CPRcaCPR – BRANDKLASSEN KABELS EN BOUWREGELGEVING
De onder de Europese Verordening (EU) 305/2011  (Construction Products Regulation (CPR)) vallende geharmo-niseerde norm EN 50575 geeft  specifieke brandklassen en rookklassen voor kabels. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om deze brandklassen voor kabels op te nemen in de bouwregelgeving.
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2018-2
CPRcaCPR – TOEPASSING VAN NEN 8012 WEL OF NIET VERPLICHT?
Voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het brandgedrag is in Nederland NEN 8012 opgesteld. Over eventuele verplichte toepassing van NEN 8012 voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het brandgedrag lopen de meningen uiteen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2018-1
CPRca
CPR – CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening 305/2011 voor bouwproducten, de Construction Products Regulation, van kracht. Meestal wordt deze Verordening kortweg ”CPR” genoemd. In de Verordening is aangegeven dat elektrische leidingen die blijvend worden verwerkt in de vaste elektrische installatie van bouwwerken moeten voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 50575.
>> Lees meer