Welkom bij Nieuws1010

MEEST GERAADPLEEGDE DOSSIERS

► CPR en NEN 8012
  NEN 1010:2015 
  PV-SYSTEMEN

 BOUWBESLUIT en AANWIJZING NEN 1010
 STEKEREND INSTALLEREN
 NETBEHEERDER BIEDT AARDE AAN


MEEST GELEZEN ARTIKELEN 

Nieuws1010-September 2020-1
TOEPASSING BRANDCLASSIFICATIE KABELS ONDUIDELIJK
In Nieuws1010 juli 2020-1 en juli 2020-2 en voorgaande uitgaven heeft MEER1010 met betrekking tot de brandclassificatie van elektrische leidingen de nodige aandacht besteed aan de norm NEN 8012 en het Bouwbesluit. Ook voor NEN-consultant Goffe Schat is het klip en klaar dat hierover door marktpartijen en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) duidelijkheid had moeten worden verschaft.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juli 2020-2
NEN 8012 NU OOK VOLGENS NEN FOUT

Door publicatie van het wijzigingsblad “NEN 8012:2015/A1:2020” van juni 2020 erkent ook NEN, de uitgever van NEN 8012, dat door toepassing van NEN 8012 niet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juli 2020-1
NEN 8012 GESCHRAPT UIT NEN 1010

Via een aanvullingsblad bij NEN 1010:2015+C2:2016 zijn per 27 mei 2020 alle verwijzingen in NEN 1010 naar NEN 8012:2015 komen te vervallen. MEER1010 vindt dat dit veel eerder had moeten gebeuren. Sterker nog MEER1010 is van mening dat NEN 8012:2015, die op veel onderdelen in conflict is met het Bouwbesluit 2012, nooit gepubliceerd had mogen worden.
>> Lees meer

Nieuws1010-April 2020-1
HET GEWIJZIGDE BOUWBESLUIT 2012
STAAT
Dca-s3 KABELS TOE
In Technoscoop Jaargang 68 van April 2020, uitgegeven door Technische Unie, schrijft DRAKA het volgende:
“Draka garandeert dat zij vanaf 1 juli 2020 haar hele range Dca-s2 kabels via de groothandel uit voorraad kan leveren.
Op die datum wordt de wijziging van het Bouwbesluit 2012 getekend en gelden er strengere brandveiligheidseisen voor kabels.
De huidige s3-rookclassificatie voor kabels in CPR-klasse Dca verandert dan in s2.”

Over de juistheid en de volledigheid van de door DRAKA in het artikel gegeven informatie heeft Jan van der Meer van MEER1010 zijn twijfels.
>> Lees meer

Nieuws1010-Maart 2020-1
HET VOORSCHRIJVEN VAN NEN 8012 MAAKT CIRCULAIR INSTALLEREN VRIJWEL ONMOGELIJK
Door bij verbouw en renovatie bestaande elektrische bekabeling in gebouwen te hergebruiken kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de overheidsambitie om tot 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen. Ware het niet dat ……….
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2020-1
VOLGENS DE WEBSITE VAN NEN SPEELT NEN 8012
VAAK GEEN ROL

Elektrische leidingen die blijvend worden aangebracht in bouwwerken moeten, als die worden aangemerkt als constructieonderdeel, ook aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit voldoen. Voor de keuze van de “juiste” brandklasse voor elektrische leidingen is NEN 8012:2015 opgesteld.
Op de website van NEN is over de rol van NEN 8012:2015 het navolgende te lezen:
“Er bestaat veel verwarring in de markt over de rol die NEN 8012 hierin speelt.
Die rol is er namelijk vaak niet.”

>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-4
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (4)
Op de website van HENK & FRED is onder het tabblad “Nieuws” het artikel “Wijziging brandveiligheidseisen” geplaatst. Aan het einde van dit document vindt u aangehecht het betreffende artikel (https://henkenfred.nl/wijziging-brandveiligheidseisen). Over de juistheid van de inhoud van dit artikel heeft Jan van der Meer van MEER1010 zijn twijfels.
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-3
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (3)
Door Anoek van der Knaap is op 15 oktober 2019 op de website van Isolectra, die evenals TKF een dochter van de TKH Groep is, een artikel geplaatst. In het artikel met de tekst “Welke invloed heeft de CPR wijziging per 1 januari 2020 op stekerbare installaties?” wordt uitgelegd wat de invloed van een vermeende wijziging van de CPR op de toepassing van stekerbare installaties zou hebben.
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-2
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (2)
Technoscoop Jaargang 67 van November 2019, uitgegeven door Technische Unie, opent op pagina 35 met grote letters “EU verplicht aanpassing Bouwbesluit 2012” en “Rookclassificatie voor Dca kabels wijzigt naar s2”
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2019-1
DE KABELINDUSTRIE EN MEDIA INFORMEREN OPNIEUW DE MARKT OVER HET BRANDGEDRAG VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN (1)
Nu de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit 2012 door het ministerie van BZK is aangekondigd grijpen de kabelindustrie en de media massaal hun kans om, wederom de markt over het brandgedrag van elektrische leidingen te informeren.
Ook Mag1010, dat wordt uitgegeven door NEN, heeft in een artikel in de uitgave van 07/2019 hieraan aandacht besteed.
>> Lees meer

Nieuws1010-Augustus 2019
HET NEDERLANDS KABELINSTITUUT  NEEMT DE LEIDING
Eenduidige kennisoverdracht binnen de kabelwereld is cruciaal.
De leden van het Nederlands Kabelinstituut (NLKi) vinden dat eenduidige kennisoverdracht binnen de kabelwereld van cruciaal belang is. Daarom kiezen zij voor het bepalen van de juiste brand- en rookklassen van elektrische leidingen het Bouwbesluit 2012 als “de norm”.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juli 2019
NEN 8012 KRIJGT “CONCURRENTIE” VAN HET
BOUWBESLUIT 2012
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is voornemens om het Bouwbesluit 2012 op een aantal onderdelen te wijzigingen.
Een van de inhoudelijke wijzigen betreft de classificering van de brand- en rookklasse voor elektrische leidingen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Juni 2019
NEN 8012 IS IN STRIJD MET HET BOUWBESLUIT 2012 EN MOET WORDEN INGETROKKEN
Leidingen waarvan de brand- en rookklasse voor bepaalde gebruiksfuncties met behulp van NEN 8012 zijn gekozen voldoen in veel situaties niet aan de daarvoor geldende minimumeisen uit het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier om minimumeisen voor het beperken van brand- en rookontwikkeling. Jan van der Meer, van Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V., is daarom van mening dat NEN 8012 moet worden ingetrokken en dat alle verwijzingen vanuit NEN 1010 naar NEN 8012 moeten komen te vervallen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Februari 2019
EUROPESE BRAND- EN ROOKKLASSEN VOOR KABELS IN 
HET BOUWBESLUIT 2012
Op 1 februari 2019 is op de website van de Rijksoverheid, het Rapport “Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012” van Sira Consulting gepubliceerd.

In dit rapport worden de regeldrukeffecten van voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder brandveiligheidseisen voor elektrische leidingen beschreven.
>> Lees meer

Nieuws1010-November 2018
Voorblad Logo KKJZDE UITGAVE “KABELS KIES JE ZO”
De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL), NEN 1010:2015+C2:2016 en NEN 8012: 2015.
Via de link >> Kabels kies je zo kunt u een uitgebreide inhoudsopgave raadplegen.
Ga voor het bestellen van de uitgave “Kabels kies je zo” naar www.kabelskiesjezo.nl 

Nieuws1010-April 2018-2
CPRcaNEN 8012 VERSUS BOUWBESLUIT 2012
In deze uitgave van Nieuws1010 worden de brand- en rookklassen van elektrische leidingen die met behulp van NEN 8012 en selectietools van fabrikanten zijn geselecteerd vergeleken met de betreffende eisen uit het Bouwbesluit 2012.
>> Lees meer

TVVL MAGAZINE nr. 03 april 2018
CPRca
TVVL BIEDT BRANCHE DUIDELIJKHEID OVER CPR
Kabels in permanente elektrotechnische installaties van gebouwen moeten sinds 1 juli 2017 zijn voorzien van een CE-markering. Deze dient tevens vergezeld te gaan van een prestatieverklaring (DoP), waarin de desbetreffende brandclassificatie is opgenomen. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en fabrikanten verschillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass duidelijkheid geven.
>> Lees meer 

Nieuws1010-April 2018-1
CPRcaCPR – BRANDKLASSEN KABELS EN BOUWREGELGEVING
De onder de Europese Verordening (EU) 305/2011  (Construction Products Regulation (CPR)) vallende geharmo-niseerde norm EN 50575 geeft  specifieke brandklassen en rookklassen voor kabels. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om deze brandklassen voor kabels op te nemen in de bouwregelgeving.
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2018-2
CPRcaCPR – TOEPASSING VAN NEN 8012 WEL OF NIET VERPLICHT?
Voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het brandgedrag is in Nederland NEN 8012 opgesteld. Over eventuele verplichte toepassing van NEN 8012 voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het brandgedrag lopen de meningen uiteen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2018-1
CPRcaCONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION
Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening 305/2011 voor bouwproducten, de Construction Products Regulation, van kracht. Meestal wordt deze Verordening kortweg ”CPR” genoemd. In de Verordening is aangegeven dat elektrische leidingen die blijvend worden verwerkt in de vaste elektrische installatie van bouwwerken moeten voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 50575.
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2016-1
nen1010
NEN 1010:2015 TOCH PER 1 JANUARI 2017 AANGEWEZEN
Na berichtgeving in Elektromail van 19 december 2016 leek het erop dat aanwijzing van NEN 1010:2015 voor de tweede maal zou worden uitgesteld. Niets was minder waar.
>> lees meer

Nieuws1010-September 2016-1
nen1010
CORRECTIEBLAD NEN 1010/C1 BIJ NEN 1010:2015 VERSCHENEN
Eind augustus 2016 is het correctieblad NEN 1010/C1 gepubliceerd. NEN kondigde eerder al aan dat er inhoudelijk twee wijzigingen in het blad zijn opgenomen. Het betreft de wijzigen met betrekking tot het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken en het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.
>> lees meer

Nieuws1010-Augustus-2016-1
nen1010VERBOD OP TOEPASSING VIERPOLIGE 30 mA AARDLEK- SCHAKELAAR VOOR FOUTBESCHERMING 
VAN EENFASE-EINDGROEPEN WORDT AANBEVELING
Volgens de Nederlands aanvulling op bepaling 531.2.1.3 van NEN 1010:2015 is het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolige aardlekschakelaar met toegekende aanspreek-stroom van ten hoogste 30 mA niet meer toegelaten. Uit berichten via de media valt op te maken dat deze eis naar verwachting zal worden omgezet in een aanbeveling.
>> lees meer

AANWIJZING NEN 1010:2015 UITGESTELD TOT 1 JANUARI 2017
nen1010
29 juni 2016. In eerdere berichten is aangegeven dat NEN 1010:2015 op 1 juli 2016 van kracht zou worden verklaard. Dit is niet het geval.
Volgens het Ministerie van BZK wordt NEN 1010:2015, via een wijziging in de Regeling Bouwbesluit, per 1 januari 2017 aangestuurd. Dit houdt in dat daarna voor nieuwbouw en voor bestaande bouw, waarbij de gehele installatie wordt vernieuwd, NEN 1010:2015 volgens het Bouwbesluit van toepassing is. Wordt vervolgd.

Nieuws1010-juli-2016-1
nen1010OPVALLENDE ZAKEN IN NEN 1010:2015
MEER1010 verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over o.a. de toepassing van de nieuwe NEN 1010:2015. Tijdens deze bijeenkomsten en trainingen is gebleken dat in NEN 1010:2015 een aantal nieuwe bepalingen is opgenomen waarvan de praktische betekenis voor het merendeel van de installateurs, adviseurs, handhavers, opleiders, leveranciers en fabrikanten niet of niet helemaal duidelijk is.
>> lees meer
>> Overzicht Opvallende zaken in NEN 1010:2015 en Commentaar van MEER1010

Nieuws1010-juni 2016-1
INFORMATIESESSIE “ONTWIKKELINGEN BINNEN DE TUINBOUW”
Tijdens de door ABB en Rexel georganiseerde informatiesessie “Ontwikkelingen binnen de tuinbouw”, gehouden op 8 juni 2016 op Maasvlakte Rotterdam, is ook de nieuwe NEN 1010:2015 aan de orde geweest.
>> lees meer

 Nieuws1010-maart 2016-1
nen1010NEN 1010 NOG STEEDS HERSENKNAGER
De nieuwe NEN 1010:2015 is nog niet eens aangewezen en roept nu al veel vragen op. Installatie Journaal doet verslag over een van de NEN 1010-bijeenkomsten van ABB. Hieruit blijkt dat er o.a. op het gebied van leidingaanleg in vluchtwegen en  over de toepassing van vierpolige aardschakelaars nog veel te doen is. Dit geldt ook voor de toepassing van eindgroepen bij gebruik van PV-systemen. Bepalingen hierover zouden tegenstrijdig zijn.
>> lees meer

Nieuws1010-februari 2016-1
nen1010VIERPOLIGE 30 mA AARDLEKSCHAKELAAR VOOR
FOUTBESCHERMING VAN EENFASE-EINDGROEPEN NIET MEER TOEGELATEN
De Nederlandse aanvulling op bepaling 531.2.1.3 geeft aan dat het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolige 30 mA aardlekschakelaar niet (meer) is toegelaten. 
Van de meer dan 30 landen die lid zijn van de CENELEC is Nederland het enige land dat nu ineens, na meer dan veertig jaar, niet meer toelaat dat eenfase-eindgroepen, voor foutbescherming, door een vierpolige aardlekschakelaar van 30 mA worden beveiligd. In Nieuws1010 van februari 2016 legt Van der Meer uit dat volgens hem de betreffende bepaling overbodig is en dat deze leidt tot onnodige economische schade. Daarom heeft hij zijn zienswijze onder de aandacht van de normcommissie NEC 64 gebracht en deze commissie om uitleg gevraagd.
>> lees meer

Nieuws1010-december 2015-5
nen1010NEN 1010-TRAINING ABB
In februari 2016 geeft ABB op een vijftal locaties gratis NEN 1010-trainingen. Tijdens deze trainingen zal aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangegeven wat de nieuwe NEN 1010:2015 betekent voor de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties.

>> lees meer

Nieuws1010-december 2015-4
PV-vignetEINDE AAN CONTROVERSE PV-OMVORMERS
(Installatie Journaal-18 december 2015-André Weigand)

In een artikel van de hand van André Weigand wordt in de digitale uitgave van Installatie Journaal het einde aangekondigd van de controverse over de pv- omvormers.
>> lees meer

Nieuws1010-december 2015-3

PV-vignet
PV-OMVORMER OP GECOMBINEERDE EINDGROEP
TOEGESTAAN (2)
(Mastervolt-Nieuws-14 december 2015)

Na eerdere berichtgeving in Nieuws1010 en Nieuwsbrief 3140 verklaart nu ook MASTERVOLT, fabrikant van PV-omvormers, dat volgens NEN 1010:2015 PV-omvormers op een gecombineerde eindgroep mogen worden aangesloten.
>> lees meer

Nieuws1010 december 2015-2
PV-vignet
PV-OMVORMER OP GECOMBINEERDE EINDGROEP
TOEGESTAAN (1)
In Nieuws1010 september 2015-2 schreef opleider en adviseur Jan van der Meer al dat het onder de nieuwe NEN 1010:2015 is toegestaan om een PV-omvormer op een gecombineerde eindgroep aan te sluiten. Echter in de media en tijdens
NEN 1010-bijeenkomsten wordt nog steeds aangegeven dat dit niet mag. De betreffende normcommissie is nu ook van mening dat, als men zich aan de voorschriften (NEN 1010) houdt, er door het aansluiten van een PV-omvormer op een gecombineerde eindgroep geen directe risico’s zullen ontstaan.
>> lees meer   

Nieuws1010 december 2015-1
NEN1010:2015 EN RENOVATIE
In het vakblad voor ondernemers in elektrotechniek en ICT, ELEKTRO & ICT van november/december 2015, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van UNETO-VNI, staat een artikel over NEN 1010:2015 en renovatie. Opleider en adviseur Jan van der Meer is het met de uitleg van de auteur met betrekking tot de toepassing van NEN 1010:2015 bij nieuwe delen van installaties, die worden aangesloten op bestaande installaties, niet eens.
>> lees meer

Nieuws1010 oktober 2015-1
nen1010WIJZIGINGEN  NEN 1010:2015 TEN OPZICHTE VAN 
NEN 1010:2007
Op 1 oktober is de “nieuwe” NEN 1010:2015 verschenen. Veel bepalingen van Nederlandse oorsprong zijn ingetrokken. Nieuwe bepalingen afkomstig uit de Europese harmonisatiedocumenten (HD 60364) zijn in de norm opgenomen. Hiermee komt NEC, als lid van CENELEC, haar verplichting na om NEN 1010 in overeenstemming te brengen met de Europese normen en harmonisatie-documenten.
>> lees meer

Installatie Journaal Nieuwsbrief 5 oktober 2015 – André Wijgand
PV-vignet
CONTROVERSE OVER PV-OMVORMERS EN APARTE EINDGROEPEN
Ook de industrie is het niet eens met de bewering dat een PV-omvormer altijd op een aparte eindgroep moet worden aangesloten.
>> lees meer

Nieuws1010 september 2015-2
PV-vignet
PV-OMVORMER TOT 2 kW OP EEN GECOMBINEERDE EINDGROEP?
Volgens opleider en adviseur Jan van der Meer biedt de nieuwe NEN 1010:2015 meer mogelijkheden dan de huidige NEN 1010:2007+C1:2008 voor het aansluiten van PV-omvormers.
>> lees meer

Nieuws1010 september 2015-1
PV-vignetOOK KLEINE PV-OMVORMER OP APARTE EINDGROEP?
Volgens nieuwsbrief E-installaties van Installatie Journaal moeten ook kleine pv-omvormers via een aparte eindgroep op de installatie worden aangesloten.
Opleider en adviseur Jan van der Meer heeft hierover ernstige twijfels en legt uit waarom.
>> lees meer

Installatie Journaal – augustus-september 2015
PV-vignet
BLAD 65 VAN NPR 5310 WORDT GEWIJZIGD
In een reactie op het artikel van Jan van der Meer in Installatie Journaal van juni-juli 2015 laat NEN weten dat blad 65 – Aansluiten van PV-systemen – van NPR 5310 wordt gewijzigd en dat hierbij de suggesties en opmerkingen van Van der Meer worden meegenomen.
>> lees meer

Installatie Journaal juni-juli 2015 – Jan van der Meer
PV-vignetCOMMENTAAR VAN JAN VAN DER MEER OP
BLAD 65 VAN NPR 5310

Opleider en adviseur Jan van der Meer, heeft commentaar op het in januari van dit jaar verschenen blad 65 van NPR 5310. Volgens hem moet het blad, dat over het aansluiten van PV-systemen gaat, worden ingetrokken.

>> lees meer

Nieuws1010 – mei 2015-1
PV-vignetAANSLUITEN VAN PV-SYSTEMEN VOLGENS
BLAD 65 VAN NPR 5310

Toelichting en commentaar van Jan van der Meer op blad 65 van NPR 5310

>> lees meer

UNETO-VNI 9 april 2015 – Ledenwebsite
WIJZIGING NETCODE ELEKTRICITEIT VOOR AARDINGS-
VOORZIENING VOOR ZWARE LAAGSPANNINGSAAN-
SLUITINGEN.

Een jaar na het inwerkingtreden van de gewijzigde Netcode Elektriciteit informeert UNETO-VNI, via haar website, hierover haar leden. Zij geeft aan dat een aantal netbeheerders informeel via de PEN-leiding aarding aanbood en dat dit per 1 april jl. (2015) is geformaliseerd. Ook hier lijkt het er op dat UNETO-VNI een jaartje achterloopt. De wijziging van de Netcode dateert namelijk van 4 april 2014 (zie Staatscourant Nr. 9619, 3 april 2014).
>> lees meer

Installatie Journaal mei 2015 – André Weigand
Bouwbesluit-2AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Slaat het Bouwbesluit de plank mis?
>> lees meer


Nieuws1010 mei 2015-1

PV-vignet
COMMENTAAR VAN JAN VAN DER MEER OP
BLAD 65 VAN NPR 5310

Aansluiten van PV-systemen
>> lees meer


Commentaar op wijzigingsvoorstel artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit-2
AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Brief van Jan van der Meer aan het ministerie van BZK betreffende het voorstel voor wijziging van artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012
>> lees meer

Nieuws1010 augustus 2014-1
GST-snoer
STEKEREND INSTALLEREN (5)
Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van juli 2014
artikel “Stekerend installeren een tijdbom? (2)
>> lees meer


Nieuws1010 juni 2014-4

GST-snoerSTEKEREND INSTALLEREN (4)
Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei 2014
artikel “Stekerend installeren een tijdbom?” (1)
>> lees meer


Autoriteit Consument & Markt, Publicatie 08-04-2014 (2)
BESLUIT (NET)CODEWIJZIGING
Aardingsvoorziening bij aansluitingen groter dan 3 x 80 A. Besluit om de Netcode Elektriciteit te wijzigen waardoor de netbeheerder bij nieuwe grote elektriciteitsaansluitingen (groter dan 3x80A) altijd een aardings-voorziening moet aanbieden.
>> lees meer 

Autoriteit Consument & Markt, Publicatie 16-01-2014 (1)
(NET)CODEWIJZIGING

Aardingsvoorziening bij aansluitingen groter dan 3 x 80 A
>> lees meer

>> lees ook:
–    Nieuws1010-maart 2013-1 TT- of TN-stelsel
–    Installatie Journaal juni-juli 2013-TN-TT-stelsels
–    Installatie Journaal Sept 2013- Netbeheerders en stroomstelsels

Installatie Journaal mei 2015 – André Weigand
Bouwbesluit-2AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Slaat het Bouwbesluit de plank mis?
>> lees meer


Nieuws1010 maart 2013-1
 (gewijzigd augustus 2014)
TT- OF TN-STELSEL
Intech E&I januari 2013
Verkeerd advies en fout antwoord helpdesk Uneto-VNI?
>> lees meer


OmgevingsWeb – Edwin Kort – 25 mei 2013

Bouwbesluit-2
AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Bij verbouw wel een elektrische installatie mogelijk uit 1960
>> lees meer


Installatie Journaal – 28 mei 2013

Bouwbesluit-2AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Minister Blok ontkent weeffout NEN 1010 in Bouwbesluit
>> lees meer


Nieuws1010 mei 2013-1
Bouwbesluit-2
AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Installatie Journaal maart 2013
Commentaar van Jan van der Meer op reactie van het ministerie van BZK en Uneto-VNI op het artikel “NEN 1010 en het Bouwbesluit komen met elkaar in conflict”.
>> lees meer

Nieuws1010 december 2012-3
Bouwbesluit-2AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Verstrekkende gevolgen van het Bouwbesluit 2012
voor de elektrotechnisch installateur nader toegelicht
>> lees meer

Nieuws1010 december 2012-2
Bouwbesluit-2AANWIJZING NEN 1010:1962 –
RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Uneto-VNI Spoorboekje Bouwbesluit 2012
Spoorboekje Bouwbesluit “spoort niet”
>> lees meer