CPR – Verordening (EU) 305/2011

Nieuws1010-Februari 2019
EUROPESE BRAND- EN ROOKKLASSEN VOOR KABELS IN 
HET BOUWBESLUIT 2012
Op 1 februari 2019 is op de website van de Rijksoverheid, het Rapport “Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012” van Sira Consulting gepubliceerd.

In dit rapport worden de regeldrukeffecten van voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder brandveiligheidseisen voor elektrische leidingen beschreven.
>> Lees meer

Nieuws1010-November 2018

Voorblad Logo KKJZDE UITGAVE “KABELS KIES JE ZO”
De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL), NEN 1010:2015+C2:2016 en NEN 8012: 2015.
Via de link >> Kabels kies je zo kunt u een uitgebreide inhoudsopgave raadplegen.
Ga voor het bestellen van de uitgave “Kabels kies je zo” naar www.kabelskiesjezo.nl 

Nieuws1010-April 2018-2
CPRcaNEN 8012 VERSUS BOUWBESLUIT 2012
In deze uitgave van Nieuws1010 worden de brand- en rookklassen van elektrische leidingen die met behulp van NEN 8012 en selectietools van fabrikanten zijn geselecteerd vergeleken met de betreffende eisen uit het Bouwbesluit 2012.
>> Lees meer

TVVL MAGAZINE nr. 03 april 2018
CPRcaTVVL BIEDT BRANCHE DUIDELIJKHEID OVER CPR
Kabels in permanente elektrotechnische installaties van gebouwen moeten sinds 1 juli 2017 zijn voorzien van een CE-markering. Deze dient tevens vergezeld te gaan van een prestatieverklaring (DoP), waarin de desbetreffende brandclassificatie is opgenomen. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en fabrikanten verschillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass duidelijkheid geven.
>> Lees meer

Nieuws1010-April 2018-1
CPRcaCPR – BRANDKLASSEN KABELS EN BOUWREGELGEVING
De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation (CPR)) geeft naast de algemene brandklassen voor bouwproducten en brandklassen voor vloeren, nu ook specifieke brandklassen voor kabels en thermische buisisolatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om de brandklassen voor kabels en buisisolatie op te nemen in de bouwregelgeving.
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2018-2
CPRcaCPR – TOEPASSING VAN NEN 8012 WEL OF NIET VERPLICHT?
Voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het brandgedrag is in Nederland NEN 8012 opgesteld. Over eventuele verplichte toepassing van NEN 8012 voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot het brandgedrag lopen de meningen uiteen.
>> Lees meer

Nieuws1010-Januari 2018-1
CPRca
CPR – CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening 305/2011 voor bouwproducten, de Construction Products Regulation, van kracht. Meestal wordt deze Verordening kortweg ”CPR” genoemd. In de Verordening is aangegeven dat elektrische leidingen die blijvend worden verwerkt in de vaste elektrische installatie van bouwwerken moeten voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 50575.
>> Lees meer